ณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี


สถาบันอุดมศึกษา
กันยายน 13, 2008, 8:55 am
Filed under: Uncategorized
Advertisements


ภาวะผู้นำ
กันยายน 13, 2008, 8:31 am
Filed under: Uncategorized


บ้านทรายทอง
กันยายน 13, 2008, 7:35 am
Filed under: Uncategorized


ทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม(Classical Theory)
กันยายน 13, 2008, 6:13 am
Filed under: Uncategorized

ทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม  เป็นทฤษฎีที่มุ่งให้ความสนใจ  และให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จของงาน  โดยไม่สนจิตใจของมนุษย์  มองมนุษย์เป็นเครื่องจักร  การบริหารงามมีกฏเกณฑ์ที่ตายตัว  พนักงงานจึงทำงานอย่างไม่มีอิสระ  ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้จึง ไม่มีความคิดเห็นที่หลากหลาย  และการทำงานขององค์การจะบรรลุเป้าหมายและพนักงาน            จะปฎิบัติงานได้ดีขึ้นเมื่อมีการข่มขู่โรงเรียนในฝัน
กันยายน 11, 2008, 11:29 am
Filed under: Uncategorized

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม ผู้ที่ได้รับการศึกษาจะมีความเจริญทางด้านความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ มีความขยันซื่อสัตย์ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ ภูมิใจในบรรพบุรุษของตนเอง ทำงานเป็นกลุ่มได้ มีประชาธิปไตยเป็นกลุ่มร่วม นับถือตนเองและผู้อื่นได้ สำหรับโรงเรียนในฝันนั้น ต้องมีลักษณะ ดังนี้

1. เป็นโรงเรียนที่สามารถสร้าง หรือพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีการพัฒนาทุกด้าน

2. ลักษณะของโรงเรียนเป็นที่ร่มรื่นสวยงาม และเป็นแหล่งความรู้ที่ดีมีประโยชน์

3. เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การประหยัดพลังงานต่าง ๆ

4. มีขนาดของโรงเรียนที่เหมาะสม มีการจัดห้องเรียน ห้องส่งเสริมความรู้ครบถ้วนสมบูรณ์

5. เป็นแหล่งความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมสุภาษิตพระร่วงคำโคลง
กันยายน 10, 2008, 12:37 pm
Filed under: Uncategorized

       เมื่อตนอายุน้อย       พรรษา

จงมุ่งหาวิชา                   มากไว้

ต่อใหญ่จึงใฝ่หา             สินทรัพย์

ส่วนทรัพย์ผู้อื่นไซร้        อย่าได้ใฝ่เอาการบริหารการศึกษา
กันยายน 9, 2008, 12:50 pm
Filed under: Uncategorized

การบริหารการศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ความหมายของการบริหารการศึกษา ( Education Administration )

การบริหารการศึกษา แยกออกเป็น 2 คำ คือ การบริหาร คำหนึ่ง และ การศึกษา อีกคำหนึ่ง
ความหมายของ การบริหารมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ทั้งคล้ายๆกันและแตกต่างกัน คือ
การบริหาร คือ ศิลปะของการทำงานให้สำเร็จโดยใช้บุคคลอื่น
การบริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
การบริหาร คือ การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันทำงาน เพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวกัน
การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันดำเนินการ ให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน
จากความหมายของ การบริหารพอสรุปได้ว่าการดำเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้
ส่วนความหมายของการศึกษามีผู้ให้ความหมายไว้คล้ายๆกัน ดังนี้
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
การศึกษา คือ การสร้างเสริมประสบการณ์ให้ชีวิต
การศึกษา คือ เครื่องมือที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามทุกทางในตัวบุคคล
จากความหมายของการศึกษาข้างบนนี้พอสรุปได้ว่า การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี
เมื่อนำความหมายของ การบริหารมารวมกับความหมายของ การศึกษาก็จะได้ความหมายของ การบริหารการศึกษาว่าการดำเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี